Facebook ikonka prawy margines

Nabór na stanowisko BIBLIOTEKARZ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

poniedziałek, 31 maja 2021
Nabór na stanowisko BIBLIOTEKARZ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

 

Informujemy, że nasza Biblioteka rozpoczęła rekrutację na stanowisko bibliotekarza. Jeśli kochasz książki i pracę z ludźmi, zachęcamy do złożenia oferty. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o naborze:

 

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
ogłasza nabór na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ

 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

 
1.    Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie wyższe bibliotekarskie – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
- znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym
- znajomość zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle
- dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista
- biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office

2.    Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole
- zaangażowanie, inicjatywa
- dyspozycyjność
- predyspozycje do pracy w zakresie animacji kultury
- znajomość programów bibliotecznych (np. Sowa, MAK)
- umiejętność sprawnego poruszania się w nowych mediach
- znajomość języka angielskiego (lub innego obcego) w stopniu komunikatywnym

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Obsługa czytelników i użytkowników oraz praca z księgozbiorem. Współudział w prowadzeniu działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie wydarzeń i zajęć bibliotecznych.

4.    Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie lub inne kwalifikacje i umiejętności.

5.    Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, 38 – 200 Jasło, lub składać osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle w terminie od 31.05 do 18.06.2021 r. w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko bibliotekarz w MBP w Jaśle”.

6. W przypadku wysyłki elektronicznej należy przesłać dokumenty w w/w terminie na adres biblioteka@mbp.jaslo.pl

7. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mbp.jaslo.pl,  a także https://bip.mbp.jaslo.pl/

8. CV kandydata lub list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”